திருக ோணமலைஷண் மு ோ இந்து ் ை்லூரி ்குள் இந்துத்வோ இனவோதம்ஊடுறுவி உள்ளதோ?

Spread the love

Hits: 0

திருக ோணமலையிை் உள்ள அரசோங் போடசோலையோனஷண் மு ோ இந்து
ம ளிர் ை்லூரி அதிபர்லிங்க ஷ் வரி அங்கு ற்பி ்கும் ஒரு முஸ் லிம்
ஆசிரிலயயோன போத்திமோ பஹ் மிதோ றனீஸ் ஹிஜோப்அணிந்து வந்தலம
ோரணமோ தனது டலம லள சசய்ய விடோமை் தடுத்துள்ளோர். இது முற்றிலும்
எதிர்ப்போ ் ப்படோத ஒன் றோகும்.

இைங்ல ்குள் இந்தியோவின் ஆளும் ட்சியோன பிகஜபி ்குஆதரவோன
இந்துத்வோ தீவிரவோத அலமப்போனஆர்எஸ் எஸ் , அதன் இலண
அலமப்பு ் ளோனஷிவ்கசனோ, விஷ் வ இந்து பரிஷோத், பஜரங்தள்
என் பனவற்கறோடு, முஸ் லிம் ளு ்கு எதிரோன அவர் ளின் தீய நி ழ்ச்சி
நிரகைோடு நோடு முழுவதும்ஊடுறுவி உள்ளதன் பின்னணிகய இதற்குமூை
ோரணமோகும்.

 

Post Disclaimer

Disclaimer: திருக ோணமலைஷண் மு ோ இந்து ் ை்லூரி ்குள் இந்துத்வோ இனவோதம்ஊடுறுவி உள்ளதோ? - Views expressed by writers in this section are their own and do not necessarily reflect Latheefarook.com point-of-view

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *