மத்திய கிழக்கில் சர்வாதிகார மன்னர்களை ஊக்குவித்த பிரிட்டிஷ் மகாராணி இலட்சக்கணக்கானவர்களின் அடிப்படை மனித உரிமை மற்றும் சுதந்திரம் என்பனவற்றை பறித்தவர்ப ொஸ் னிய முஸ் லிம்கள் இனரீதியொக அழிக்க ் ட்ட பெர ்ரனிகொ டுபகொலைகள்: பூககொளத்தின் நரககைொகம்ஆக்க ் ட்ட புலதகுழிகள்

1995 ஜுலை 11ை் த ொடங்கி மூன்று தினங்களொக இடம்தெற்ற சேர்பிய ெலடவீரர்களினொை் சமற்தகொள்ளெ்ெட்ட தெொஸ் னிய முஸ் லிம்களின் தேரெ்ரனிகொ…

இம்மாதம்அமமரிக்க ஜனாதிபதி ஜஜா பிடன் ஜமற்மகாள்ளவுள்ள மத்திய கிழக்குவிஜயத்தின் ஜபாது இஸ் ஜரலுடனான உறவுகளள இயல்பு நிளலக்கு மகாண் டுவர சவூதி அஜரபியா திட்டம்

காலாகாலமாக இஸ் ரேலுடன் ரேணி வரும் இேகசிய உறவுகளை சவூதி அரேபியா தற்ரோது ேகிேங்கமாக முளறே்ேடி ரேணமுடிவு சசய்துை்ைதாகத்சதேிய வருகின் றது.…

பாலைவனத்திை் நவீன நாட ான்லை உருவாக்கிய பழங்குடி தலைவர்கள் ட ார்க்கபுரியான ஒரு நா ்ல “வாழும் நரகமாக” மாை்றிய இைங்லக அரசியை்வாதிகளுக்கு ஒரு பா ம்

ைத்தீப்பாரூக் ஐக்கிய அரபு இராச்சியத்தின் தலைவரும்அபுதாபியின் ஆட்சியாளருமான ஷேக்கலிபா பின் லசத்2022 ஷம 13ை் காைமானார். அவர்தனது மக்களாை் மிகவும் ஷேசிக்கப்பட்ட…

இலங்கை அரசியல் வங்குரோத்துக்கு ACJU தலைவர் முட்டுக்குடுக்கின்றாரா? #ரிஸ்விமுப்தியின் “பயானுக்கும்”, கடந்தகால செயற்படுகளுக்கும் விளக்கம் கொடுக்கும் #ஹைதர்அலி! நல்லாட்சியில் இலங்கை முஸ்லிம்கள் பட்ட துன்பங்களுக்கு நிம்மதியாக, நிவாரணியாக, நாம் கையேந்தி கண்ணீருடன் கேட்ட துஆவை அல்லாஹ் அங்கீகரித்து சிறந்த ஒருவரை (கோட்டாபய) எமக்கு ஜனாதிபதியாக அல்லாஹ் தந்திருக்கிறான் என்ற ஜும்மா பயான் மூலம் ஏற்கனவே இலங்கை முஸ்லிம்களிடம் பெரும் சர்ச்சைக்குள்ளாகி இருந்த #ரிஸ்விமுப்தி அவர்கள் அண்மையில் மற்றுமொரு ஜும்மா பயானில் பேசிய விடயங்கள் மீண்டும் பலரிடம் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி உள்ளதாக சமூகவலைத்தளங்களில் விமர்சனங்கள் பதிவாகி வருகிறது. இந்நிலையில் #ஹைதர்அலி என்பவர் சமூகவலைத்தளம் ஊடாக #ரிஸ்விமுப்திக்கு வழங்கிய விளக்கமே இதுவாகும்.

இலங்கை அரசியல் வங்குரோத்துக்கு ACJU தலைவர் முட்டுக்குடுக்கின்றாரா? #ரிஸ்விமுப்தியின் “பயானுக்கும்”, கடந்தகால செயற்படுகளுக்கும் விளக்கம் கொடுக்கும் #ஹைதர்அலி! நல்லாட்சியில் இலங்கை முஸ்லிம்கள் பட்ட துன்பங்களுக்கு…

விலாடிமிர்புடினை யுத்தக்குற்றவாளி எைக்கூறும் ஜ ா னைடை்.

உக்ரேனில் ர ோே்ததோடுத்தமைக்கோக ேஷ் ய ஜனோதி தி விலோடிமிே்புடிமன யுத்தக்குற்றவோளி எனக்கூறுகின் றோே்அதைேிக்க ஜனோதி தி ரஜோ ம டன்.…

யெமன் அகதிகளை நேரில் யென்று பார்ளையிட்ட பிரபல ய ாலிவூட்ேட்ெத்திரம் ஏன் ஜலினா நஜால

பிரபல ஹ ொலிவூட்திரரப்பட நடிரை ஏன் ஜலினொ ஜஜொலி ஒரு கிறிஸ் தவர். இருப்பினும்அவர்யுத்தத்தொல் பொதிை்ைப்பட்ட ஹெமன் மை்ைள் அனுபவிை்கும் துன்…

சவூதியில் ஒரே நாளில் 81 ரேருக்கு மேணதண் டனை நினைரேை்ைே்ேட்டனம இஸ் லாத்திை் ேண் புகனள சினதக்கும் வேறும் காட்டுமிோண் டித்தைம்

லத்தீே்ோரூக் உலகில் சர்வாதிகாரத்தன்மை மிக்க நாடுகளில் ஒன் றான சவூதி அரரபியா 2022 ைார்ச்12ல் ஒரர நாளில் 81 ரேருக்கு ைரணதண்…

ஈரானைஅச்சுறுத்தும்வனையில்வனைகுடா நாடுைைிை் இஸ் ரரலுடைாை உறவுைை்அதிைரிப்பு : ரவண் டத்தைாத பிரச்சினைனை ரவண் டி நிற்கும் எண் ணணை் ரேை்மார்ைை்

அபுதாபியிலும் பஹ் ரேனிலும்உள்ள வளளகுடா ரேக்மாே்கள் இஸ் ரேல் ஜனாதிபதி ஐசாக்எே்ஸஸாக், பிேதம மந்திேி நப்டாலி ஸபனட்அகிர ாளே ஸசங்கம்பளம்விேித்து வேரவற்றுள்ளனே்.…

குடுமி வைக்கும் பிராமண மாணவர்கள்… HIJAB | BJP | TamilNadu Supports Hijab

குடுமி வைக்கும் பிராமண மாணவர்கள்… HIJAB | BJP | TamilNadu Supports Hijab