ශානකියන්ගෙන් ඥානසාර හිමිට දරුණු ප්‍රහාරයක්- නැගෙනහිර මුස්ලිම් මන්ත්‍රීවරු ගමට ආවම සේරප්පුවෙන් ගහන්න

Hits: 0 පාස්කු ප්‍රහාරයේ මහාමොලකරු අල්ලාහ් දෙවියො කියද්දී කට වහන ඉන්න නැගෙනහිර මුස්ලිම් මන්ත්‍රීවරු ගමට ආවම…

TNA MP Hon Shanakiyan Speech At Parliment Regarding Muslims Burial Rights.

Hits: 0 All Sri Lankans should be ashamed of all politicians who try to create unwanted…