නීතිය, අබසරණට භාර දීම

Spread the love

Hits: 0

එක රටක් – එක නීතියක් පිළිබද ජනාධිපති කාර්ය සාධන බලකායක් පිහිටුවා, ජනාධිපතිවරයා විසින් එහි සභාපතිවරයා ලෙස ගලගොඩඅත්තේ ඥාණසාර හිමි පත් කර ඇත. එ හිමියන් ඊට සුදුසු ද නැද්ද – ලෝකේ අනික් රටවල මේවා කරන්නේ කවුද

Post Disclaimer

Disclaimer: නීතිය, අබසරණට භාර දීම - Views expressed by writers in this section are their own and do not necessarily reflect Latheefarook.com point-of-view

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *