ஈஸ்டர் குண்டுத் தாக்குதல் அறிக்கையும் முஸ்லிம்களும் Guest: Lateef Farook Author, Journalist

Spread the love

Post Disclaimer

Disclaimer: ஈஸ்டர் குண்டுத் தாக்குதல் அறிக்கையும் முஸ்லிம்களும் Guest: Lateef Farook Author, Journalist - Views expressed by writers in this section are their own and do not necessarily reflect Latheefarook.com point-of-view

About Latheef Farook

Check Also

THE TEARFUL TRAIL – A DOCUMENTARY FILM – Produced by Universal Human Rights Council UHRC -Geneva

Spread the love THE TEARFUL TRAIL, a 36-minute documentary film depicting the atrocities, discrimination and …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *