இலங்கையில்இஸ் ரேல்-இந்திய தகலயீடுைள் ைடந்த ைால அனுபவத்தின் அடிப்பகடயில்ஆழ்ந்து ைவனம் செலுத்தப்பட ரவண் டிய முை்கிய விடயமாை உள்ளன

Spread the love

Post Disclaimer

Disclaimer: இலங்கையில்இஸ் ரேல்-இந்திய தகலயீடுைள் ைடந்த ைால அனுபவத்தின் அடிப்பகடயில்ஆழ்ந்து ைவனம் செலுத்தப்பட ரவண் டிய முை்கிய விடயமாை உள்ளன - Views expressed by writers in this section are their own and do not necessarily reflect Latheefarook.com point-of-view

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *