சிரியா ஜனாதிபதி அஸாத் தனது நாட்டு மக்கள் மீது புரிந்த போர் குற்றங்களுக்காக அவரை சர்வதேச நீதிமன்றத்தில் நிறுத்தும் கனடாவும்; நெதர்லாந்தும்

Spread the love
Post Disclaimer

Disclaimer: சிரியா ஜனாதிபதி அஸாத் தனது நாட்டு மக்கள் மீது புரிந்த போர் குற்றங்களுக்காக அவரை சர்வதேச நீதிமன்றத்தில் நிறுத்தும் கனடாவும்; நெதர்லாந்தும் - Views expressed by writers in this section are their own and do not necessarily reflect Latheefarook.com point-of-view

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *