1947 நவம்பர்29. பலஸ் தீனத்தத துண் டாடும் ஐக்கிய நாடுகள் தீர்மானம் நிதைவவை்ைம் : நீதி மரணித்தது : அராஜகம் ததலவிரித்தாடியது : ஐக்கிய நாடுகள் அதன் ஆன் மாதவ இழந்தது.

Spread the love

Post Disclaimer

Disclaimer: 1947 நவம்பர்29. பலஸ் தீனத்தத துண் டாடும் ஐக்கிய நாடுகள் தீர்மானம் நிதைவவை்ைம் : நீதி மரணித்தது : அராஜகம் ததலவிரித்தாடியது : ஐக்கிய நாடுகள் அதன் ஆன் மாதவ இழந்தது. - Views expressed by writers in this section are their own and do not necessarily reflect Latheefarook.com point-of-view

Leave a Reply

Your email address will not be published.