අලුත් දේශපාලන බිල්ලා ගැන මුජිබර්ගෙන් අනතුරු ඇඟවීමක් – අවධානයෙන් සිටින්න – Mujibur Rahman

Spread the love


අලුත් දේශපාලන බිල්ලා ගැන මුජිබර්ගෙන් අනතුරු ඇඟවීමක් – අවධානයෙන් සිටින්න – Mujibur Rahman

Post Disclaimer

Disclaimer: අලුත් දේශපාලන බිල්ලා ගැන මුජිබර්ගෙන් අනතුරු ඇඟවීමක් - අවධානයෙන් සිටින්න - Mujibur Rahman - Views expressed by writers in this section are their own and do not necessarily reflect Latheefarook.com point-of-view

About news

Check Also

ඔබේ පෙම් වදන් නෑ එදාමෙන් ඇසෙන්නේ විමල්, ගම්මන්පිල කෝ ඔයාලා – අද සර් ගේ ආණ්ඩුවේ රෙදි ගැලවිලා

Spread the love Post DisclaimerDisclaimer: ඔබේ පෙම් වදන් නෑ එදාමෙන් ඇසෙන්නේ විමල්, ගම්මන්පිල කෝ ඔයාලා …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *