ආණ්ඩුවට එරෙහි සටනට නායකත්වය ගන්නවා – මුරුත්තෙට්ටුවේ ආනන්ද හිමි – Truth with Chamuditha

Post Disclaimer

Disclaimer: ආණ්ඩුවට එරෙහි සටනට නායකත්වය ගන්නවා - මුරුත්තෙට්ටුවේ ආනන්ද හිමි - Truth with Chamuditha - Views expressed by writers in this section are their own and do not necessarily reflect Latheefarook.com point-of-view

About news

Check Also

Is section of Sangha trying to subjugate President? By K.K.S Perera

The participation of Sangha in politics since independence 72 years ago, has transformed Buddhism into …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *