ඉතිහාසයේ ලියවෙන්නේ කැත පිටුවක්රාජපක්ෂවරු තෝරාගත යුත්තේ මොනවටද ?

Spread the love

Post Disclaimer

Disclaimer: ඉතිහාසයේ ලියවෙන්නේ කැත පිටුවක්රාජපක්ෂවරු තෝරාගත යුත්තේ මොනවටද ? - Views expressed by writers in this section are their own and do not necessarily reflect Latheefarook.com point-of-view

About news

Check Also

සාරාව යටගහන්න හදනවා මහ මොළකරු හංගන්න ඕන නිසා – පා.ම. මනූෂ නානායක්කාර

Spread the love සාරාව යටගහන්න හදනවා මහ මොළකරු හංගන්න ඕන නිසා – පා.ම. මනූෂ නානායක්කාර …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *