මුජීබර්ගෙන් අවේගත්මක ප්‍රකාශයක්මේ අපරාධය තවදුරටත් කරන්න දෙන්න එපා ..

Spread the love

මුජීබර්ගෙන් අවේගත්මක ප්‍රකාශයක්මේ අපරාධය තවදුරටත් කරන්න දෙන්න එපා – කොරෝනා මුස්ලිම් දේහ පුච්චන්න එපා

Post Disclaimer

Disclaimer: මුජීබර්ගෙන් අවේගත්මක ප්‍රකාශයක්මේ අපරාධය තවදුරටත් කරන්න දෙන්න එපා .. - Views expressed by writers in this section are their own and do not necessarily reflect Latheefarook.com point-of-view

About news

Check Also

Kiriella complains about Hizbullah catching coronavirus in custody; govt reveals serious charges being probed against him By Saman Indrajith

Spread the loveAttorney-at-Law Hejaaz Hizbullah, had been denied justice for nine months and he had …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *