ලංකාවට බරපතල චෝදනාවක් – “හදවතක් නැතිව අපේ මිනිස්සු පුච්චනවා”

Spread the love

ලංකාවට බරපතල චෝදනාවක් – “හදවතක් නැතිව අපේ මිනිස්සු පුච්චනවා”
Post Disclaimer

Disclaimer: ලංකාවට බරපතල චෝදනාවක් - "හදවතක් නැතිව අපේ මිනිස්සු පුච්චනවා" - Views expressed by writers in this section are their own and do not necessarily reflect Latheefarook.com point-of-view

About news

Check Also

කොරෝනා මෘත දේහය භූමදානය අවසර දෙන අගමැතිගේ කතාව බොරුවක් ද? ඇයි මෙහෙම බොරු සපයන්නේ ?

Spread the love Post DisclaimerDisclaimer: කොරෝනා මෘත දේහය භූමදානය අවසර දෙන අගමැතිගේ කතාව බොරුවක් ද? …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *