විමල් -පොහොට්ටුවේ ගැටුම ගලිබවුසර් දෙකක් පාරේ හැප්පුනා වගේ පළාතම ගඳ ගහනවා, ඔය මැක්කන්ට බල්ලා නැතුව බෑ

Spread the love

Post Disclaimer

Disclaimer: විමල් -පොහොට්ටුවේ ගැටුම ගලිබවුසර් දෙකක් පාරේ හැප්පුනා වගේ පළාතම ගඳ ගහනවා, ඔය මැක්කන්ට බල්ලා නැතුව බෑ - Views expressed by writers in this section are their own and do not necessarily reflect Latheefarook.com point-of-view

About news

Check Also

கொழும்பில் பாகிஸ்தான் பிரதமர் முஸ்லிம்களுக்கு திடீர் தடை

Spread the love Post DisclaimerDisclaimer: கொழும்பில் பாகிஸ்தான் பிரதமர் முஸ்லிம்களுக்கு திடீர் தடை - Views expressed by …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *