සිර ගෙදරදී රන්ජන් කියු කතා දිලිප් මාධ්‍යට හ … ාගේ කාන්තාවෝ දැන් ඉන්නේ මාත් එක්ක call එකක්

Spread the love

Post Disclaimer

Disclaimer: සිර ගෙදරදී රන්ජන් කියු කතා දිලිප් මාධ්‍යට හ ... ාගේ කාන්තාවෝ දැන් ඉන්නේ මාත් එක්ක call එකක් - Views expressed by writers in this section are their own and do not necessarily reflect Latheefarook.com point-of-view

About news

Check Also

සාරාව යටගහන්න හදනවා මහ මොළකරු හංගන්න ඕන නිසා – පා.ම. මනූෂ නානායක්කාර

Spread the love සාරාව යටගහන්න හදනවා මහ මොළකරු හංගන්න ඕන නිසා – පා.ම. මනූෂ නානායක්කාර …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *