குடுமி வைக்கும் பிராமண மாணவர்கள்… HIJAB | BJP | TamilNadu Supports Hijab

குடுமி வைக்கும் பிராமண மாணவர்கள்… HIJAB | BJP | TamilNadu Supports Hijab

இஸ் ரேலை ஒரு இனவாத நிறவவறி நாடாக முத்திலே குத்தியது சே்வரதச மன்னிப்புச்சலப

லண் டனை தளமாகக்ககாண் டு கெயற்படும் மைித உரினம அனமப்பாை ெர்வததெ மை்ைிப்புெ்ெனப 2022 கபப்ரவரி முதலாம் திகதி கவளியிட்டுள்ள 211…

திருக ோணமலைஷண் மு ோ இந்து ் ை்லூரி ்குள் இந்துத்வோ இனவோதம்ஊடுறுவி உள்ளதோ?

திருக ோணமலையிை் உள்ள அரசோங் போடசோலையோனஷண் மு ோ இந்து ம ளிர் ை்லூரி அதிபர்லிங்க ஷ் வரி அங்கு ற்பி…

பெெ்ரவரி 4 சுதந்திர தினம் : இந்த நாட்டின் பெயற்திறன் களை மதிெ்பீடு பெய்யும் நாைாகவும் அளமய வவண் டும

லத்தீெ்ொரூக் இலங்கையின் 74வது சுதந்திர தினம் பெெ்ரவரி மாதம் நான்ைாம் திைதி பைாண் டாடெ்ெடுகின் றது. பவளிநாடுைளின் பிடியில் இருந்து நாடு…

ஹரம்அல்ஷரீபுடனான யூதர்களின் பிணைப்புக்கணள புறக்கைித்து, அதன் வரலாற்று ரீதியான மாற்றமணடயாத நிணலப்பாட்ணட நிணலநிறுத்தும்வணகயிலான தீர்மானங் கணள நிணறவவற்றியுள்ள ஐக்கிய நாடுகள் சணப

இம்மாத முற்பகுதியில் டிசம்பர்மாதம் ஐந்தாம் திகதி ஐக்கிய நாடுகள் பபாதுச் சபபயில்மூன்று தீர்மானங்கள் நிபறவேற்றப்பட்டுள்ளன. அரபியில்ஹரம்அல் ஷரீப்என அபைக்கப்படும் ேளாகத்துடனான யூதர்களின்…

விற்றுத்தீர்க்கப்பட்ட முஸ் லிம் பாராளுமன் ற உறுப்பினர்களும், நிர்க்கதியான முஸ் லிம்களும் லத்தீப்பாரூக

முஸ் லிம் காங்கிரஸ் ப ான் ற ப யர்பகாண் ட கட்சிகளுக்கு வாக்களி ் தை இனிபமல் நிறுை்திக்பகாள்ள பவண்…

சகலரும் மனிதர்கள், சகலரும் சமமானவர்கள் சர்வதேச மனித உரிமைகள் தினம் மார்கழி 10

அப்துல் அஸீஸ், பிராந்திய இணைப்பாளர். இலங்கை மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழு, கல்முனை. மனித உரிமைகளின் வரலாறு மனித உரிமைகளின் வரலாறு ஆயிரக்கணக்கான…

1947 நவம்பர்29. பலஸ் தீனத்தத துண் டாடும் ஐக்கிய நாடுகள் தீர்மானம் நிதைவவை்ைம் : நீதி மரணித்தது : அராஜகம் ததலவிரித்தாடியது : ஐக்கிய நாடுகள் அதன் ஆன் மாதவ இழந்தது.

மனிதர்கள் மத்தியில் ஒருமாணிக்கமாகவாழ்ந்தஊடகத் துறை ஜாம்பவான் கானமைல்நாதன் லத்தீப் பாரூக்

முஸ்லிம் உலகம் முழுவதும் கண்டனத்துக்குஆளாகிஉள்ளசவூதிஅரேபியாவின்இசைநிகழ்வும் பேஷன் ஷோவும் – லத்தீப் பாரூக்