விழிப்புணர்வு பெற்று வரும் மத்திய ஆசிய முஸ்லிம் நாடுகள் : உறவுகளை வைர்த்துக் பகாள்ை ஓடிப்பெகும், உலக மகா சக்திகள

பலூஜாவில் இடம்பபற்ற இனப்படுபகாலைகளும் அழிவுகளும் : மேற்குைக ஊடகங்கள் மூடி ேலறத்தன : அரபுைக பகாடுங்மகால் ஆட்சியாளர்கள் அபோிக்காவுடன் லகமகாhத்து நின்றனர

அரசியலில் இருந்து இம்ரான் கானை தீர்த்துக்கட்ட முயற்சி : பாகிஸ்தாைின் விதியயாடு வினையாடும் மக்கைால் ததாிவு தசய்யப்படாத அரச

மத்திய கிழக்கில் அமமரிக்க மமலரதிக்கத்துக்கு சவரல் விடுக்கும் சவூதி – ஈரரன் ரரஜதந்திர உறவுகளின் மீள் ஆரம்பம்

 

அமெரிக்கர – பிரிட்டன்; தலைலெயில் ஈரரக் ெீதரன பலடமயடுப்பு இடம்மபற்று 20 ஆண்டுகள் : புஷ்ஷும் பிளரயரும் சேர்ந்து ஈரரக்கியர்கலள மகரன்று குவித்து அந்த நரட்லடயும் அழித்தனர

முஸ்லிம்களின் ககொந்தளிக்கும் விவகொரங்களுக்குத் தீர்வு கொணத் தவறிய இஸ்லொமிய ஒத்துழைப்பு அழமப்பு

தனது இறைறைைிக்க ஒரு தீறை இஸ்ரேலுக்கு ைிற்பறன செய்யும் பஹ்ரேன் அேசு : ஈோனிடைிருந்து கடுறையான பதில் கிறடக்கலாம்

 

துருக்கி, சிரியர ஆகிய நரடுகளில் ஏற்பட்ட முன்ன ரருபபரதும் இல்லரத ம ிதப் பபரவலத்துக்கு உதவுவதில் பரரபட்சம் கரட்டும் உலக நரடுகள் குறிப்பரக அனமரிக்கர தலலலமயிலர பமற்குலகமும் ஐக்கிய நரடுகள் சலபயும

பெஷாவர் ெள்ளிவாசல் ெடுபகாலைகள் : ொகிஸ்தான் அரசியல்வாதிகளுக்கு ஒரு எச்சாிக்லக மணி

ஆப்கானிஸ் தான் பபண் பாராளுமன் ற உறுப்பினரின் படுபகாலையும், பபண் களின் கை்வி உரிலமகளுக்கு எதிரான தலிபான் களின் கட்டுப்பாடுகளும்