முஸ்லிம்களின் ககொந்தளிக்கும் விவகொரங்களுக்குத் தீர்வு கொணத் தவறிய இஸ்லொமிய ஒத்துழைப்பு அழமப்பு

தனது இறைறைைிக்க ஒரு தீறை இஸ்ரேலுக்கு ைிற்பறன செய்யும் பஹ்ரேன் அேசு : ஈோனிடைிருந்து கடுறையான பதில் கிறடக்கலாம்

 

துருக்கி, சிரியர ஆகிய நரடுகளில் ஏற்பட்ட முன்ன ரருபபரதும் இல்லரத ம ிதப் பபரவலத்துக்கு உதவுவதில் பரரபட்சம் கரட்டும் உலக நரடுகள் குறிப்பரக அனமரிக்கர தலலலமயிலர பமற்குலகமும் ஐக்கிய நரடுகள் சலபயும

பெஷாவர் ெள்ளிவாசல் ெடுபகாலைகள் : ொகிஸ்தான் அரசியல்வாதிகளுக்கு ஒரு எச்சாிக்லக மணி

ஆப்கானிஸ் தான் பபண் பாராளுமன் ற உறுப்பினரின் படுபகாலையும், பபண் களின் கை்வி உரிலமகளுக்கு எதிரான தலிபான் களின் கட்டுப்பாடுகளும்இலங்கையில்இஸ் ரேல்-இந்திய தகலயீடுைள் ைடந்த ைால அனுபவத்தின் அடிப்பகடயில்ஆழ்ந்து ைவனம் செலுத்தப்பட ரவண் டிய முை்கிய விடயமாை உள்ளன

2022 அக்ட ோபர்24ல் ட ய்லி மிரர்ஆங்கில பத்திரிககயில் டெளியோகியிருந்த ஒரு ஆக்கத்தில் இந்தியோவில் உள்ள எமது தூதுெரின் தூண் டுதல்…

மத்திய கிழக்கில் சர்வாதிகார மன்னர்களை ஊக்குவித்த பிரிட்டிஷ் மகாராணி இலட்சக்கணக்கானவர்களின் அடிப்படை மனித உரிமை மற்றும் சுதந்திரம் என்பனவற்றை பறித்தவர்ப ொஸ் னிய முஸ் லிம்கள் இனரீதியொக அழிக்க ் ட்ட பெர ்ரனிகொ டுபகொலைகள்: பூககொளத்தின் நரககைொகம்ஆக்க ் ட்ட புலதகுழிகள்

1995 ஜுலை 11ை் த ொடங்கி மூன்று தினங்களொக இடம்தெற்ற சேர்பிய ெலடவீரர்களினொை் சமற்தகொள்ளெ்ெட்ட தெொஸ் னிய முஸ் லிம்களின் தேரெ்ரனிகொ…

இம்மாதம்அமமரிக்க ஜனாதிபதி ஜஜா பிடன் ஜமற்மகாள்ளவுள்ள மத்திய கிழக்குவிஜயத்தின் ஜபாது இஸ் ஜரலுடனான உறவுகளள இயல்பு நிளலக்கு மகாண் டுவர சவூதி அஜரபியா திட்டம்

காலாகாலமாக இஸ் ரேலுடன் ரேணி வரும் இேகசிய உறவுகளை சவூதி அரேபியா தற்ரோது ேகிேங்கமாக முளறே்ேடி ரேணமுடிவு சசய்துை்ைதாகத்சதேிய வருகின் றது.…

பாலைவனத்திை் நவீன நாட ான்லை உருவாக்கிய பழங்குடி தலைவர்கள் ட ார்க்கபுரியான ஒரு நா ்ல “வாழும் நரகமாக” மாை்றிய இைங்லக அரசியை்வாதிகளுக்கு ஒரு பா ம்

ைத்தீப்பாரூக் ஐக்கிய அரபு இராச்சியத்தின் தலைவரும்அபுதாபியின் ஆட்சியாளருமான ஷேக்கலிபா பின் லசத்2022 ஷம 13ை் காைமானார். அவர்தனது மக்களாை் மிகவும் ஷேசிக்கப்பட்ட…