Saudi music, fashion shows and Halloween parties. Come under criticism from Muslims worldwide. By Latheef Farook

Saudi Arabia’s western style music  and fashion shows and Halloween parties under government’s modernization program,often in…

விசாரணைகள்எதுவும்இன்றியேமரணம்அடைந்தஅமெரிக்கயுத்தக்குற்றவாளிகொலின்பவல் ஈராக்கைபலிபீடமாகமாற்றஜோர்ஜ்புஷ்ஷுக்குஉதவியவர் லத்தீப்பாரூக்

அமெரிக்காவின்முன்னாள்இராஜாங்கச்செயலாளராகவும், அமெரிக்ககூட்டுப்படைகளின்தலைவராகவும்பணியாற்றியஜெனரல்கொலின்பவல் 2021 அக்டேமாபர் 18 திங்கள்கிழமையன்றுகாலமானார். அவரதுமரணம்குறித்துயுத்தவெறிகொண்டஅரசியல்வாதிகளால்பெரும்கவலையும், அவரதுவீரச்செயல்கள்பற்றியபுகழாரங்களும்வெளியிடப்பட்டன. ஆனால்நடுநிலைகொண்டபத்திஎழுத்தாளர்கள்அவரைஒருயுத்தக்குற்றவாளியாகவேவர்ணித்துள்ளனர். 2003ல்அமெரிக்காதலைமையில்ஈராக்மீதுநடத்தப்பட்டஆக்கிரமிப்புமற்றும்அதனைத்தொடர்ந்துஇலட்சக்கணக்கானஅப்பாவிஈராக்மக்கள்கொல்லப்பட்டமைஎன்பனவற்றுக்காகவேஅவர்ஒருயுத்தக்குற்றவாளியாககருதப்படுகின்றார். ஈராக்கைஅழிப்பதன்மூலம்இஸ்ரேலைபாதுகாப்பானதாகமாற்றும்சியோனிஸநிகழ்ச்சிநிரலைஅரங்கேற்றியவர்தான்கொலின்பவல். முன்னாள்அமெரிக்கஜனாதிபதிஜோர்ஜ்புஷ்ஜுனியர்ஈராக்கைஆக்கிரமிக்கத்திட்டமிட்டார். அப்போதுஈராக்பெரும்பாலும்அபிவிருத்திகண்டஎண்ணெய்வளம்மிக்கஒருசெல்வந்தநாடாகஇருந்தது. பாரியஅழிவுதரும்ஆயதங்களைஈராக்தன்வசம்வைத்துள்ளதாகஒருபொய்யானகுற்றச்சாட்டைமுன்வைத்துதான்இந்தப்படையெடப்புநடத்தப்பட்டது. இதுஒருவடிகட்டியபொய். ஆனால்அந்தப்பொய்யின்மூலம்லட்சக்கணக்கானஅப்பாவிஈராக்மக்களின்உயிர்களுக்குஉலைவைக்கப்பட்டது.…

Kashmir Black Day 27th October; Histrory and Struggle for liberation by Latheef Farook

27 October 1947 is one of the darkest days of human history. This day marks a…

Publications: Hindutva Violence Against Minorities – By Latheef Farook

This 218 page book, “Hindutva Violence against Minorities”, especially against Muslims, is a collection of articles…

Colin Powell-A War Criminal

Helped Bush to turn Iraq into a slaughter house By Latheef Farook

General Colin Powell, American secretary of state and chairman of the Joint Chiefs of Staff, died…

BJP’s biggest rabble-rouserSubramanian Swamy SaysMuslimsare not equals By Latheef Farook

On Wednesday 13 October 2021, Sri Lankan Prime Minister Mahinda Rajapaksa celebrated Navratri with senior Bharatiya…

America’s green light to normalize ties with Bashar who turned Syria into a slaughter house. By Latheef Farook

According to reports United States has given the green light to its allies to normalize ties…

Ven Gnanasara once again provoking Muslims By Lather Farooq

It is common knowledge that Ven Galagodaaththe Gnanasra Thero was used by successive governments to preach…

போதும்போதும்என்றாகிவிட்டதுமுஸ்லிம்களைஇனிமேலாவதுநிம்மதியாகவாழவிடுங்கள்

இதுகொழுந்துவிட்டுஎரியும்தேசியபிரச்சினைகளைத்தீர்க்கவேண்டியநேரம்: மக்கள்துன்பங்களுக்குதீர்வுகாணவேண்டியநேரம்: முஸ்லிம்திருமணமற்றும்விவாகரத்துசட்டங்களையும்குவாஸிநீதிமன்றங்களையும்சீர்திருத்துவதல்லஇன்றையதேவை லத்தீப்பாருக் 1948ல்இலங்கைசுதந்திரம்அடைந்தகாலப்பகுதியில்பொருளாதாரமற்றும்அரசியல்ஸ்திரப்பாட்டுக்கும், இனநல்லுறவுக்கும்சமாதானத்துக்கும்மின்னும்உதாரணமாகத்திகழ்ந்தஒருநாடுஎன்பதுஎல்லோரும்அறிந்ததே. ஆனால்இன்றுஅதுஒருஊழல்மிக்கதேசமாகவும்தவறாகமுகாமைத்துவம்செய்யப்படும்ஒருதேசமாகவும்பொருளாதாரசரிவைவிரைவில்எதிர்நோக்கிஉள்ளதேசமாகவும்மாறிவிட்டது. நமதுநாடுஇன்றுஉணவுநெருக்கடிஉற்படபல்வேறுவிதமானநெருக்கடிகளுக்குமுகம்கொடுத்துவருகின்றது. மில்லியன்கணக்கானமக்களைஇதுபெரும்நெருக்கடிநிலைக்குத்தள்ளிஉள்ளது. இந்தத்தேசியப்பிரச்சினைகளுக்குத்தீர்வுகாணும்வழிவகைகளைஆராய்வதுதான்இன்றையகாலத்தின்தேவையாகும். அதைவிட்டுவிட்டுஇவ்வாறானஒருகாலகட்டத்தில்ஏற்கனவேபலதொந்தரவுகளைச்சந்தித்துள்ளமுஸ்லிம்சமூகத்தின்; விவாகமற்றும்விவாகரத்துச்சட்டம்அவற்றோடுதொடர்புடையகுவாஸிநீதிமன்றங்கள்என்பனவற்றைஅவசரஅவசரமாகமாற்றம்செய்வதற்குஎடுக்கப்பட்டுவருகின்றநடவடிக்கைகள்ஏன்என்பதுதான்பெரும்புதிராகஉள்ளது. இந்தநாட்டில் 1200 வருடங்களுக்கும்மேலாகஅமைதியாகவும்நல்லிணக்கத்தோடும்வாழ்ந்தஒருசமூகம்தான்முஸ்லிம்சமூகம். நாடுசுதந்திரம்அடைந்தபிறகுஅரசியல்வாதிகள்மக்களைஏமாற்றிஆட்சியைக்கைப்பற்றஇனவாதத்தைஒருஆயுதமாகபாவிக்கும்நிலைஏற்பட்டவரைக்கும்முஸ்லிம்கள்,அமைதியாகவும்இணக்கப்பாட்டோடும்தான்வாழ்ந்துவந்தனர்.…

Enough Is Enough; Time To Leave Muslims Alone by Latheef Farook

It is common knowledge that Sri Lanka, a shining example for political and economic stability, communal…