பாக்கீர் மார்க்கார்

கட்டுரை–மபாஸ் ஸனூன் (விரிவுரையாளர்) கிழக்குப் பல்கலைக்கழகம   கடந்தநான்குவருடங்களுக்குமுன்னர் முன்னாள் சபாநாயகர் மர்ஹ_ம் எம். ஏ பாக்கீர் மார்க்காரின் நினைவுதினவிழாவுக்குச் சென்றஓர்…

Sir Syed Ahmed Khan (17 October 1817- 27 March 1898) : A day of introspection and a journey of conviction By Bushra Salahuddin

A Burning Zeal of Vision with a Mission! A Light to a Plethora of Knowledge! A…

T.B.Jayah: A Sri Lankan Muslim leader who blended Muslim and national interests

By P.K.Balachandran/Daily News Colombo, January 1: Dr. Tuan Burhanudeen Jayah laid the foundation for the Muslim…

Dr Uvais Ahmed By Latheef Farook

Source of inspiration to the younger generation Well known educationist and international civil servant Dr Uvais…