භූමදානයේ අවධානම පිළිබද කිසිදු සාක්ෂියක් නෑ හිටපු ප්‍රධාන වසංගත රෝග විද්‍යඥ

Dr NIhal Abeysinghe ON Truth with Chamuditha source Truth with Chamuditha Chamuditha Samarawickrama®

Seyed Ali Zahir Moulana on COVID-19 Cremation Supreme Court Case

COLOMBO: Sri Lanka’s Supreme Court on Tuesday dismissed petitions filed by members of the Muslim community…

මුජීබර්ගෙන් අවේගත්මක ප්‍රකාශයක්මේ අපරාධය තවදුරටත් කරන්න දෙන්න එපා ..

මුජීබර්ගෙන් අවේගත්මක ප්‍රකාශයක්මේ අපරාධය තවදුරටත් කරන්න දෙන්න එපා – කොරෝනා මුස්ලිම් දේහ පුච්චන්න එපා

Former State Minister claims Rs. 60,000 charged for coffin and ash

Former State Minister Ali Zahir Moulana claims Rs. 60,000 each was charged for a coffin and…

The Easter Sunday Bombings and the Crisis Facing Sri Lanka’s Muslims A.R.M. Imtiyaz Imtiyaz

This paper primarily examines the Easter Sunday bombing plotted and executed by a group of Sri…

Colombo Community in Need

ශ්‍රී ලංකා වාසී ඉස්ලාමීය සහෝදර සහෝදරියනි, දානපතියනි…! කොවිඩ්-19 වසංගතයේ බලපෑම හේතුවෙන් කොළඹ නගරයේ සියළු කටයුතු මුළුමනින්ම…

Muslims gutted by banning of burials By M. Manimekalai

Instead they have to be quiet as their loved ones pass on and are ‘punished’ here…

Unreasonable ‘Covid-Cremation Policy’: Potentially Deadly Payback Would Be Enormous! By Mohamed Harees –

“Show me the manner in which a nation or a community cares for its dead and…

ආණ්ඩුවට එරෙහි සටනට නායකත්වය ගන්නවා – මුරුත්තෙට්ටුවේ ආනන්ද හිමි – Truth with Chamuditha

SAHR Expresses Concern Over Sri Lankan Authorities Insisting On Mandatory Cremation For Muslims Who Died Of COVID- 19

South Asians for Human Rights (SAHR), a regional network of Human Rights Defenders, expresses its concern over…