ප්‍රස්කු ප්‍රාහරයට විමල් ගැන සැකයිලු – චිරන්ත කියයි පාස්කු ප්‍රහාරයට 225ම වග කියන්න ඕනේ

ඉතිහාසයේ ලියවෙන්නේ කැත පිටුවක්රාජපක්ෂවරු තෝරාගත යුත්තේ මොනවටද ?

04/21 தாக்குதலுடன் தான் தேர்தலில் போட்டியிடுவதாக கோட்டா அறிவித்தார் – அனுரகுமார எழுப்பும் சந்தேகம்!

Pakistan PM full speech | Pakistan PM extends invitation for Sri Lankan businesses to join CPEC

OIC, High Level Segment 6th Meeting, 46th Regular Session Human Rights Council – UHRC

සිර ගෙදරදී රන්ජන් කියු කතා දිලිප් මාධ්‍යට හ … ාගේ කාන්තාවෝ දැන් ඉන්නේ මාත් එක්ක call එකක්

පාස්කු ප්‍රහාරයට වගකිවයුත්තේ කවුදැයි විනාඩි 5 ක මේ කතාව අසා ඔබම තීරණය කරන්න!

கொழும்பில் பாகிஸ்தான் பிரதமர் முஸ்லிம்களுக்கு திடீர் தடை

ජොනිට ගැඹුරින් අධ්‍යන කරන්න්න පුළුවන් ස්කාගාර – අලුත් කමිටු නොකරෙන වෙදකමට කෝන්දුරු තෙල් හත් පට්ටයක්

இலங்கையில் பயங்கரவாதம் என்ற கோஷம் ஏன்? | Latheef Farook |

ஈஸ்டர் பயங்கரவாதத் தாக்குதலின் சூத்திரதாரிகள் யார்? உலகளாவிய பயங்கரவாதத்துக்கு எதிரான போர் இலங்கையில் ஏன்? முஸ்லிம்கள்ஏன் குற்றவாளிகளாக சித்தரிக்கப் படவேண்டும்? பல…