නීතිය, අබසරණට භාර දීම

එක රටක් – එක නීතියක් පිළිබද ජනාධිපති කාර්ය සාධන බලකායක් පිහිටුවා, ජනාධිපතිවරයා විසින් එහි සභාපතිවරයා ලෙස…

Emerging Hindu Rashtra and Its Impact on Indian Muslims: A Video Summary

An interview with PM W Dahanayake

An interview with Sri Lanka’s caretaker Prime Minister W Dahanayake in 1959 following the assassination of…

තිරු නඩේෂන් සහ රාජපක්ෂලාගේ ගේම් සියල්ල මනුෂ හෙළිකරයි -නඩේෂන්ගේ සල්ලි බැසිල්ගේ බිරිඳගේ ගිණුමට දැම්මා

නිරූපමා රාජපක්ෂගේ සැමියා වන තිරු නඩේෂන්ගේ සල්ලි බැසිල්ගේ බිරිඳගේ ගිණුමට ගිය හැටි සහ මහා පරිමාණ ගනුදෙනු…

ලෝකේ කොතැනක හරි දුෂණ වංචා ගැන පරීක්ෂණ කරනවා නම් ලංකාවත් ඊට ගෑවිලා | Anura Disanayake | JVP press

පාස්කු විමර්ශන අඩපන කරන්නේ ඇයි-කෝ මහමොළකරුවෝ – පාස්කුව වැනි තවත් ප්‍රහාරයක්?හිමිවරුන් ආණ්ඩුවට නෙලයි

පල්ලිවලට අනතුරු අගවන්නේ ඇයි?මේ ජාතික ආරක්ශාවද??විද්වත් සංඝ සභාවෙන් ආණ්ඩුවට කනේ පහරක්

The American Revolution and the Second Anglo-Mysore War

Tipu Sultan, the great Muslim hero, respected as a national hero by Hindus and Muslims, also…

One on One – Pakistan’s Prime Minister Imran Khan

Pakistan PM Imran Khan reveals government negotiations with outlawed TTP and Baloch separatists in exclusive TRT…

Muslims vs The Vikings┇The Unknown History

For centuries, the Vikings were renowned for roaming the world and covering large distances.. Evidence pertaining…

Pakistani Blind Girl And Indian Girl Face to Face in General Assembly , Indian Larki Bhaag Gae