விற்றுத்தீர்க்கப்பட்ட முஸ் லிம் பாராளுமன் ற உறுப்பினர்களும், நிர்க்கதியான முஸ் லிம்களும் லத்தீப்பாரூக

Spread the love

முஸ் லிம் காங்கிரஸ் ப ான் ற ப யர்பகாண் ட கட்சிகளுக்கு
வாக்களி ் தை இனிபமல் நிறுை்திக்பகாள்ள பவண் டும் என சகல
ைர ்புக்கதளயும் பசர்ந்ை முஸ் லிம்கள் ைற்ப ாது உணரை்பைாடங்கி
உள்ளனர். அபைப ால் அகில இலங்தக ஜம்மிய்யை்துல் உலமா என் ற சமய
ரீதியான அதம ்பும் இஸ் லாை்தை விட்டுக்பகாடுக்காை வதகயில் மாற்றி
அதமக்க ் ட பவண் டும் என் தையும்முஸ் லிம்கள் வலியுறுை்ைை்
பைாடங்கி உள்ளனர்.

Post Disclaimer

Disclaimer: விற்றுத்தீர்க்கப்பட்ட முஸ் லிம் பாராளுமன் ற உறுப்பினர்களும், நிர்க்கதியான முஸ் லிம்களும் லத்தீப்பாரூக - Views expressed by writers in this section are their own and do not necessarily reflect Latheefarook.com point-of-view

Leave a Reply

Your email address will not be published.