රාසමානික්‍යම් ගෙන් තවත් ආන්දෝළනාත්මක ප්‍රකාශයක් ඉදිරියේ දී බලය තියාගන්න තවත් ප්‍රහාරයක් සිදු කරාවිද?

රාසමානික්‍යම් ගෙන් තවත් ආන්දෝළනාත්මක ප්‍රකාශයක් ඉදිරියේ දී බලය තියාගන්න තවත් ප්‍රහාරයක් සිදු කරාවිද? Subscribe today for…

සරත් වීරසේකරලා පාස්කු ප්‍රහාරයේ පිටපත ලියල තියෙන්නෙ මෙන්න මෙහෙමයි

லிபியா மீது ஐரோப்பிய அமெரிக்க தாக்குதல் இடம்பெற்று பத்து ஆண்டுகள் : ஆபிரிக்கா கண்டத்தின் செல்வந்த மக்கள் பிச்சைக்காரர்களாகவும் அகதிகளாகவும் மாற்றப்பட்டனர் – லத்தீப் பாரூக்

இவ்வாண்டின் மார்ச் மாதத்துடன் லிபியாவின் மீது சர்வதேச மனித உரிமைக் காவலர்களான அமெரிக்காவும் ஐரோப்பிய நாடுகள் கூட்டணியும் இணைந்து தாக்குதல் நடத்தி…

Kashmiris can opt for independence after accession: PM By Tariq Naqash

Prime minister reiterated Pakistan’s stance that Kashmir dispute can only be resolved by implementing the plebiscite…

KASHMIR’S FUTURE By A.G. Noorani

THE National Conference led by Dr Farooq Abdullah and the People’s Democratic Party (PDP) led by…

No vaccine for rifts among communities; so, be careful By S. H. MOULANA

I firmly believe in the opinion expressed by MP Harin Fernando, that religions are being used…

Why did the Easter Sunday Commission fail to quote directly from original works of Islamic scholars to prove ‘extremism’?

The Easter Sunday attack report includes many great Islamic personalities in the questionable ‘extremist’ list. The…

Muslims Are Persecuted In Sri Lanka; ACJU Chief Rizvi Mawlānā Relaxing In Madina? By Latheef Farook –

For the first time in more than a thousand year history, the island’s Muslim community has…

Guantanamo’s cruelty is medieval. It’s a horror story. And it’s true. By Anjuman Rahman

Mohamedou Ould Slahi, 50, faced beatings, electrocution mock executions and sexual humiliation in America’s notorious Guantanamo…

‘Daylight loot’: Kashmir farmers suffer as rivers illegally mined By Jehangir Ali

Start of the apple season hampered by unabated mining of rivers, hitting thousands of farmers as…