සිර ගෙදරදී රන්ජන් කියු කතා දිලිප් මාධ්‍යට හ … ාගේ කාන්තාවෝ දැන් ඉන්නේ මාත් එක්ක call එකක්

පාස්කු ප්‍රහාරයට වගකිවයුත්තේ කවුදැයි විනාඩි 5 ක මේ කතාව අසා ඔබම තීරණය කරන්න!

Govt’s incorrigible foreign policy: Tail wagging the dog? By Ranga Jayasuriya

Barely a few months ago, with the government of President Gotabaya Rajapaksa was safely ensconced in…

Forced Cremations and a Future Commission probe? By M. A. KALEEL

Next to the last stages of the Sri Lankan Civil War, forced cremation of corpses of…

Queen of Chicken Hawks: Victoria Nuland Had A Hand in Every US Intervention in the Past 30 Years by Rick Sterling

As the Senate prepares to confirm Nuland for Under Secretary for Political Affairs, a reflection of…

கொழும்பில் பாகிஸ்தான் பிரதமர் முஸ்லிம்களுக்கு திடீர் தடை

PCol finds Sirisena at fault and Ranil for negligence over Easter attack

Recommends criminal proceedings against Fmr. Prez Sirisena, Pujitha, Hemasirii and others Says lax attitude of RW…

ජොනිට ගැඹුරින් අධ්‍යන කරන්න්න පුළුවන් ස්කාගාර – අලුත් කමිටු නොකරෙන වෙදකමට කෝන්දුරු තෙල් හත් පට්ටයක්

இலங்கையில் பயங்கரவாதம் என்ற கோஷம் ஏன்? | Latheef Farook |

ஈஸ்டர் பயங்கரவாதத் தாக்குதலின் சூத்திரதாரிகள் யார்? உலகளாவிய பயங்கரவாதத்துக்கு எதிரான போர் இலங்கையில் ஏன்? முஸ்லிம்கள்ஏன் குற்றவாளிகளாக சித்தரிக்கப் படவேண்டும்? பல…

Yahapalana leaders fear loss of civic rights whilst govt. grapples with UNHRC

Sajith, Ranil meet to work out a common strategy Pakistan Premier’s visit runs into controversy US…