ජනපතිගේ එක රටක් එක නීතියක් තිබ්බා නම් කාර්ය සාධක බලකායේ සභාපති ඉන්නනත් ඕන බන්ධනාගාරේ

Spread the love

Post Disclaimer

Disclaimer: ජනපතිගේ එක රටක් එක නීතියක් තිබ්බා නම් කාර්ය සාධක බලකායේ සභාපති ඉන්නනත් ඕන බන්ධනාගාරේ - Views expressed by writers in this section are their own and do not necessarily reflect Latheefarook.com point-of-view

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *