තිරු නඩේෂන් සහ රාජපක්ෂලාගේ ගේම් සියල්ල මනුෂ හෙළිකරයි -නඩේෂන්ගේ සල්ලි බැසිල්ගේ බිරිඳගේ ගිණුමට දැම්මා

Spread the love


නිරූපමා රාජපක්ෂගේ සැමියා වන තිරු නඩේෂන්ගේ සල්ලි බැසිල්ගේ බිරිඳගේ ගිණුමට ගිය හැටි සහ මහා පරිමාණ ගනුදෙනු රැසක් මනුෂ හෙළිකරයි, – තිරු නඩේෂන් සහ රාජපක්ෂලාගේ ගේම් සියල්ල මනුෂ හෙළිකරයි

Post Disclaimer

Disclaimer: තිරු නඩේෂන් සහ රාජපක්ෂලාගේ ගේම් සියල්ල මනුෂ හෙළිකරයි -නඩේෂන්ගේ සල්ලි බැසිල්ගේ බිරිඳගේ ගිණුමට දැම්මා - Views expressed by writers in this section are their own and do not necessarily reflect Latheefarook.com point-of-view

Leave a Reply

Your email address will not be published.