පාස්කු විමර්ශන අඩපන කරන්නේ ඇයි-කෝ මහමොළකරුවෝ – පාස්කුව වැනි තවත් ප්‍රහාරයක්?හිමිවරුන් ආණ්ඩුවට නෙලයි

Spread the love


පල්ලිවලට අනතුරු අගවන්නේ ඇයි?මේ ජාතික ආරක්ශාවද??විද්වත් සංඝ සභාවෙන් ආණ්ඩුවට කනේ පහරක්

Post Disclaimer

Disclaimer: පාස්කු විමර්ශන අඩපන කරන්නේ ඇයි-කෝ මහමොළකරුවෝ - පාස්කුව වැනි තවත් ප්‍රහාරයක්?හිමිවරුන් ආණ්ඩුවට නෙලයි - Views expressed by writers in this section are their own and do not necessarily reflect Latheefarook.com point-of-view

Leave a Reply

Your email address will not be published.