ලෝකේ කොතැනක හරි දුෂණ වංචා ගැන පරීක්ෂණ කරනවා නම් ලංකාවත් ඊට ගෑවිලා | Anura Disanayake | JVP press

Spread the love

Post Disclaimer

Disclaimer: ලෝකේ කොතැනක හරි දුෂණ වංචා ගැන පරීක්ෂණ කරනවා නම් ලංකාවත් ඊට ගෑවිලා | Anura Disanayake | JVP press - Views expressed by writers in this section are their own and do not necessarily reflect Latheefarook.com point-of-view

Leave a Reply

Your email address will not be published.