අහක යන නයි රෙද්ද අස්සේ දා ගන්න එපා – පාස්කු ප්‍රහාරයේ ජනතාවගෙන් වසන් කළ කතාව.- Truth with Chamuditha

Spread the love

ජාතික ආරක්ෂක අධ්‍යයන ආයතනයේ හිටපු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් – අසංග අබේගුණසේකර චමුදිත සමරවික්‍රම සමග

Post Disclaimer

Disclaimer: අහක යන නයි රෙද්ද අස්සේ දා ගන්න එපා - පාස්කු ප්‍රහාරයේ ජනතාවගෙන් වසන් කළ කතාව.- Truth with Chamuditha - Views expressed by writers in this section are their own and do not necessarily reflect Latheefarook.com point-of-view

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *