ගෝඨාභයට ඔයිට වඩා මොකවත් බැහැ – රාජපක්ෂ පවුලේ විස්තරේ අනුර හොඳටම කියයි මෙන්න මරු බඩු

Spread the love

ගෝඨාභයට ඔයිට වඩා මොකවත් බැහැ – රාජපක්ෂ පවුලේ විස්තරේ අනුර හොඳටම කියයි මෙන්න මරු බඩු ජොනි නිදොස් කොට නිදහස් බැසිල් නිදොස් කොට නිදහස්

Post Disclaimer

Disclaimer: ගෝඨාභයට ඔයිට වඩා මොකවත් බැහැ - රාජපක්ෂ පවුලේ විස්තරේ අනුර හොඳටම කියයි මෙන්න මරු බඩු - Views expressed by writers in this section are their own and do not necessarily reflect Latheefarook.com point-of-view

Leave a Reply

Your email address will not be published.