இம்மாதம்அமமரிக்க ஜனாதிபதி ஜஜா பிடன் ஜமற்மகாள்ளவுள்ள மத்திய கிழக்குவிஜயத்தின் ஜபாது இஸ் ஜரலுடனான உறவுகளள இயல்பு நிளலக்கு மகாண் டுவர சவூதி அஜரபியா திட்டம்

Spread the lovePost Disclaimer

Disclaimer: இம்மாதம்அமமரிக்க ஜனாதிபதி ஜஜா பிடன் ஜமற்மகாள்ளவுள்ள மத்திய கிழக்குவிஜயத்தின் ஜபாது இஸ் ஜரலுடனான உறவுகளள இயல்பு நிளலக்கு மகாண் டுவர சவூதி அஜரபியா திட்டம் - Views expressed by writers in this section are their own and do not necessarily reflect Latheefarook.com point-of-view

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *