இலங்கையில்இஸ் ரேல்-இந்திய தகலயீடுைள் ைடந்த ைால அனுபவத்தின் அடிப்பகடயில்ஆழ்ந்து ைவனம் செலுத்தப்பட ரவண் டிய முை்கிய விடயமாை உள்ளன

2022 அக்ட ோபர்24ல் ட ய்லி மிரர்ஆங்கில பத்திரிககயில் டெளியோகியிருந்த ஒரு ஆக்கத்தில் இந்தியோவில் உள்ள எமது தூதுெரின் தூண் டுதல்…

29 Nov. 1947: United Nations collapsed and justice died when Israel was created in Palestine

By Latheef Farook At the turn of the 20th century, Palestine, now turned into Israel, was…

Economic Bankruptcy & Political Instability

Inevitably denting Sri Lanka’s independence

By Latheef Farook – Sri Lanka is fast losing its independence gained in 1948 after four centuries of…

Akkaraipattu builds research center in honour of Researcher Marhoom M.I.M Mohideen.

BY Latheef Farook The Marhoom M.I.M.Mohideen Research & Documentation Centre  in Akkaraipattu was ceremonially opened by…

Frances’s colonial brutality towards Islam

Continues unabated under Macron’s “French Islam”.

By Latheef Farook French President Emmanuel Macron has declared war on Islam and Muslims in France…

Israelis elected worst ever fascist government

Palestinian sufferings bound to intensify

Former Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, a war criminal soaked in Palestinian blood and misery, was…

இந்தப்பூமியில்மிகவும்குளிரான நகரமான யக்கூத்தியாவில்வாழும்முஸ் லிம்கள்

ரஷ் யாவின் கீழ் வரும்ஷக்ஹா அல்லது யக்கூஸா குடியரசின்; தலலநகரம் தான் யக்கூட்ஸ் அல்லது யக்கூத்தியா நகரம். இந்தப்புவியில்மிகவும் குளிரான நகரம்இதுவவயாகும்.…

Will Subramanian Swami‘s Visit Revive Racist Politics? By Latheef Farook

By Latheef Farook  Latheef Farook Leader of India’s ruling Bharathiya Janatha Party (BJP) and former Minister Subramanian Swamy was…

Saudi’s draconian deterrent punishments

Help hostile forces distort Islam and demonize Muslims.

By Latheef Farook The multibillion dollar westernisati0n program of Saudi Arabia’s one man show House of…

9/11 Tragedy at New York and Washington
Global Conspiracy against Islam and Muslims.

 By Latheef Farook It is a decade and half since the 11 September 2001 tragedy in…