பாக்கீர் மார்க்கார்

கட்டுரை–மபாஸ் ஸனூன் (விரிவுரையாளர்) கிழக்குப் பல்கலைக்கழகம   கடந்தநான்குவருடங்களுக்குமுன்னர் முன்னாள் சபாநாயகர் மர்ஹ_ம் எம். ஏ பாக்கீர் மார்க்காரின் நினைவுதினவிழாவுக்குச் சென்றஓர்…