சிரியாமக்கள் சுதந்திரத்தையும் கௌரவத்தயுமேவேண்டினார்கள் : ஆனால் இஸ்ரேலும் அதன் அமெரிக்கமற்றும் ஐரோப்பியபங்காளிகளும் அவர்களுக்குமரணத்தையும் அழிவையும் வழங்கின

லத்தீப் பாரூக சுன்னாஹ் இனத்தவர்களைப் பெரும்பான்மையாகக் கொண்டசிரியா, 12 வீதம் உள்ள ஷீஆ சிறுபான்மையினரால் ஆழப்படுகின்றது. 2011 மேமாதத்தில் அரபுவசன்தபுரட்சிக் காலத்தின்…