ජනපතිතුමනි භික්ෂු දේශපාලනය තහනම් කරන්න – ඩෑන් ඉල්ලයි ඇතැම් භික්ෂුන්ගේ ප්‍රාඩෝ ආසවත් කියයි

Spread the love

ජනපතිතුමනි භික්ෂු දේශපාලනය තහනම් කරන්න – ඩෑන් ඉල්ලයි ඇතැම් භික්ෂුන්ගේ ප්‍රාඩෝ ආසවත් කියයි

 

Post Disclaimer

Disclaimer: ජනපතිතුමනි භික්ෂු දේශපාලනය තහනම් කරන්න - ඩෑන් ඉල්ලයි ඇතැම් භික්ෂුන්ගේ ප්‍රාඩෝ ආසවත් කියයි - Views expressed by writers in this section are their own and do not necessarily reflect Latheefarook.com point-of-view

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *