ලොහාන්ගේ කැරැට්ටුව නන්දිමාල් හෙළිකරයි ජනාධිපතිට කියන්නේ මේ පිස්සු බල්ලෝ බැඳලා දාන්න

Spread the love

ලොහාන්ගේ කැරැට්ටුව නන්දිමාල් හෙළිකරයි ජනාධිපතිට කියන්නේ මේ පිස්සු බල්ලෝ බැඳලා දාන්න

Post Disclaimer

Disclaimer: ලොහාන්ගේ කැරැට්ටුව නන්දිමාල් හෙළිකරයි ජනාධිපතිට කියන්නේ මේ පිස්සු බල්ලෝ බැඳලා දාන්න - Views expressed by writers in this section are their own and do not necessarily reflect Latheefarook.com point-of-view

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *