ஆப்கானிஸ் தான் பபண் பாராளுமன் ற உறுப்பினரின் படுபகாலையும், பபண் களின் கை்வி உரிலமகளுக்கு எதிரான தலிபான் களின் கட்டுப்பாடுகளும்

Spread the love

Post Disclaimer

Disclaimer: ஆப்கானிஸ் தான் பபண் பாராளுமன் ற உறுப்பினரின் படுபகாலையும், பபண் களின் கை்வி உரிலமகளுக்கு எதிரான தலிபான் களின் கட்டுப்பாடுகளும் - Views expressed by writers in this section are their own and do not necessarily reflect Latheefarook.com point-of-view

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *