ஆளும் கட்சிக்குள் பூசல் உச்சம் | பசில் ராஜபக்ஷவை பகிரங்கமாக வெளுத்து வாங்கிய அமைச்சர் விமல் வீரசன்ச

Spread the love

ஆளும் கட்சிக்குள் பூசல் உச்சம் | பசில் ராஜபக்ஷவை பகிரங்கமாக வெளுத்து வாங்கிய அமைச்சர் விமல் வீரசன்ச

Post Disclaimer

Disclaimer: ஆளும் கட்சிக்குள் பூசல் உச்சம் | பசில் ராஜபக்ஷவை பகிரங்கமாக வெளுத்து வாங்கிய அமைச்சர் விமல் வீரசன்ச - Views expressed by writers in this section are their own and do not necessarily reflect Latheefarook.com point-of-view

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *