இஸ் ரேலை ஒரு இனவாத நிறவவறி நாடாக முத்திலே குத்தியது சே்வரதச மன்னிப்புச்சலப

Spread the love

லண் டனை தளமாகக்ககாண் டு கெயற்படும் மைித உரினம அனமப்பாை
ெர்வததெ மை்ைிப்புெ்ெனப 2022 கபப்ரவரி முதலாம் திகதி
கவளியிட்டுள்ள 211 பக்கங்கனளக்ககாண் டுள்ள அறிக்னகயில்
பலஸ் தீைத்னத ஆக்கிரமித்துள்ள இஸ் தரல் எை் ற நாடு ஒரு இைவாத
நிறகவறி ககாண் ட நாடு எை கதரிவித்துள்ளது. இஸ் தரல் தைது
ஆதிக்கத்னத அங்கு நினல நிறுத்துவதற்காக மிகக்ககாடூரமாை
வழிமுனறகனள அங்கு பிரதயாகித்து வருகிை் றது. மைித குலத்துக்கு
எதிராை பல குற்றங்கனளயும்அது அங்தக புரிந்து வருகிை் றது எை்று
அந்த அறிக்னகயிை் முடிவில் கதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

 

Post Disclaimer

Disclaimer: இஸ் ரேலை ஒரு இனவாத நிறவவறி நாடாக முத்திலே குத்தியது சே்வரதச மன்னிப்புச்சலப - Views expressed by writers in this section are their own and do not necessarily reflect Latheefarook.com point-of-view

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *