இலங்கையிலிருந்து இஸ்ரேலியர்களை வெளியேற்ற வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டதா?

Spread the love

Post Disclaimer

Disclaimer: இலங்கையிலிருந்து இஸ்ரேலியர்களை வெளியேற்ற வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டதா? - Views expressed by writers in this section are their own and do not necessarily reflect Latheefarook.com point-of-view

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *