எகிப்தில் மக்களால் ததாிவு தெய்யப்பட்ட ஜனாதிபதி தமாஹமட் முர்ஷி பதவி கவிழ்க்கப்பட்ட பின் இராணுவ ஆட்ெியாளரால் நடத்தப்பட்ட றபா படுதகாலைகலள நிலனவு கூறவுள்ள எகிப்தியர்கள

Spread the love
Post Disclaimer

Disclaimer: எகிப்தில் மக்களால் ததாிவு தெய்யப்பட்ட ஜனாதிபதி தமாஹமட் முர்ஷி பதவி கவிழ்க்கப்பட்ட பின் இராணுவ ஆட்ெியாளரால் நடத்தப்பட்ட றபா படுதகாலைகலள நிலனவு கூறவுள்ள எகிப்தியர்கள - Views expressed by writers in this section are their own and do not necessarily reflect Latheefarook.com point-of-view

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *