சவூதியில் ஒரே நாளில் 81 ரேருக்கு மேணதண் டனை நினைரேை்ைே்ேட்டனம இஸ் லாத்திை் ேண் புகனள சினதக்கும் வேறும் காட்டுமிோண் டித்தைம்

Spread the love

லத்தீே்ோரூக்
உலகில் சர்வாதிகாரத்தன்மை மிக்க நாடுகளில் ஒன் றான சவூதி
அரரபியா 2022 ைார்ச்12ல் ஒரர நாளில் 81 ரேருக்கு ைரணதண் டமன
நிமறரவற்றி உள்ளது. உலகின் கவனை் யுக்ரரன்-ரஷ் ய யுத்தத்தில்
மூழ்கியிருந்த ரவமளயில் இந்தத்தண் டமனகள்
நிமறரவற்றே்ேட்டுள்ளன. ேயங்கரவாதை், கடத்தல், கற்ேழிே்பு, ஐஎஸ்
ேயங்கரவாத அமைே்பில் அங்கத்துவை் பேற்றிருந்தமை என் ேனரவ
இவர்கள் மீதான குற்றச்சாட்டாகுை்.

 

Post Disclaimer

Disclaimer: சவூதியில் ஒரே நாளில் 81 ரேருக்கு மேணதண் டனை நினைரேை்ைே்ேட்டனம இஸ் லாத்திை் ேண் புகனள சினதக்கும் வேறும் காட்டுமிோண் டித்தைம் - Views expressed by writers in this section are their own and do not necessarily reflect Latheefarook.com point-of-view

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *