தனது இறைறைைிக்க ஒரு தீறை இஸ்ரேலுக்கு ைிற்பறன செய்யும் பஹ்ரேன் அேசு : ஈோனிடைிருந்து கடுறையான பதில் கிறடக்கலாம்

Spread the love
 
Post Disclaimer

Disclaimer: தனது இறைறைைிக்க ஒரு தீறை இஸ்ரேலுக்கு ைிற்பறன செய்யும் பஹ்ரேன் அேசு : ஈோனிடைிருந்து கடுறையான பதில் கிறடக்கலாம் - Views expressed by writers in this section are their own and do not necessarily reflect Latheefarook.com point-of-view

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *