பலூஜாவில் இடம்பபற்ற இனப்படுபகாலைகளும் அழிவுகளும் : மேற்குைக ஊடகங்கள் மூடி ேலறத்தன : அரபுைக பகாடுங்மகால் ஆட்சியாளர்கள் அபோிக்காவுடன் லகமகாhத்து நின்றனர

Spread the love
Post Disclaimer

Disclaimer: பலூஜாவில் இடம்பபற்ற இனப்படுபகாலைகளும் அழிவுகளும் : மேற்குைக ஊடகங்கள் மூடி ேலறத்தன : அரபுைக பகாடுங்மகால் ஆட்சியாளர்கள் அபோிக்காவுடன் லகமகாhத்து நின்றனர - Views expressed by writers in this section are their own and do not necessarily reflect Latheefarook.com point-of-view

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *