மத்திய கிழக்கில் சர்வாதிகார மன்னர்களை ஊக்குவித்த பிரிட்டிஷ் மகாராணி இலட்சக்கணக்கானவர்களின் அடிப்படை மனித உரிமை மற்றும் சுதந்திரம் என்பனவற்றை பறித்தவர்

Spread the love

Post Disclaimer

Disclaimer: மத்திய கிழக்கில் சர்வாதிகார மன்னர்களை ஊக்குவித்த பிரிட்டிஷ் மகாராணி இலட்சக்கணக்கானவர்களின் அடிப்படை மனித உரிமை மற்றும் சுதந்திரம் என்பனவற்றை பறித்தவர் - Views expressed by writers in this section are their own and do not necessarily reflect Latheefarook.com point-of-view

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *