யெமன் அகதிகளை நேரில் யென்று பார்ளையிட்ட பிரபல ய ாலிவூட்ேட்ெத்திரம் ஏன் ஜலினா நஜால

Spread the love

பிரபல ஹ ொலிவூட்திரரப்பட நடிரை ஏன் ஜலினொ ஜஜொலி ஒரு கிறிஸ் தவர்.
இருப்பினும்அவர்யுத்தத்தொல் பொதிை்ைப்பட்ட ஹெமன் மை்ைள் அனுபவிை்கும்
துன் பங்ைரள ஜநரடிெொைச்ஹசன்று பொர்ரவயிட்டுள்ளொர். இந்த விடெத்தில்
உலகின் ஏரனெ பகுதிைளில் வொழும்முஸ் லிம்ைள் இந்த விடெத்ரத ைண் டும்
ைொணொத சிரலயில் இருை்கின் றஜபொது இவரது விஜெம்மிைவும் குறிப்பிடத்தை்ை
ஒரு அம்சமொகும். 2022மொர்ச்மொத முற்பகுதியில் அவர்ஹதன் ஹெமன் பகுதிை்கு
விஜெம் ஜமற்ஹைொண் டுள்ளொர். எட்டு வருடங்ைளொை ஹெமனில் நீ டிை்கும்
ஜமொதல்ைள் ைொரணமொைப்பொதிை்ைப்பட்டு அைதிைளொை்ைப்பட்டுள்ள மை்ைள்
அனுபவித்து வரும் துன் பங்ைரள ஜநரடிெொைத்ஹதரிந்து ஹைொள்வஜத இந்த
விஜெத்தின் ஜநொை்ைமொகும்.

 

Post Disclaimer

Disclaimer: யெமன் அகதிகளை நேரில் யென்று பார்ளையிட்ட பிரபல ய ாலிவூட்ேட்ெத்திரம் ஏன் ஜலினா நஜால - Views expressed by writers in this section are their own and do not necessarily reflect Latheefarook.com point-of-view

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *