விலாடிமிர்புடினை யுத்தக்குற்றவாளி எைக்கூறும் ஜ ா னைடை்.

Spread the love

உக்ரேனில் ர ோே்ததோடுத்தமைக்கோக ேஷ் ய ஜனோதி தி விலோடிமிே்புடிமன
யுத்தக்குற்றவோளி எனக்கூறுகின் றோே்அதைேிக்க ஜனோதி தி ரஜோ ம டன்.
ஆனோல் ஈேோக், ஆ ்கோனிஸ் தோன், லிபியோ, சிேியோ ஆகிய நோடுகளில் அதைேிக்கோ
இமைத்த ர ோே்க்குற்றங்கமளயுை், இஸ் ரேலின் யுத்தக்குற்றங்கமள
கண் மூடித்தனைோகஆதேித்து வருகின் றைமயயுை்அவே்ைறந்து விட்டோலுை்;,
உலகை் நிமனவு கூறுகின் றது.

 

Post Disclaimer

Disclaimer: விலாடிமிர்புடினை யுத்தக்குற்றவாளி எைக்கூறும் ஜ ா னைடை். - Views expressed by writers in this section are their own and do not necessarily reflect Latheefarook.com point-of-view

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *