யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட யெமனில் யதாடரும் துெரங்கள் சவூதி ஈரான் சமாதான உடன்பாட்டால் எந்த நிவாரணமும் கிட்டவில்லை

War battered Yemen’s sufferings continues

Saudi-Iran peace deal brought no relief.

By Latheef Farook Yemen , an  ancient country on the Arabian Peninsula has been known for…

Abandoned by all including rich Muslim countries

Rohingya Muslims Continue to suffer in refugee camps

By Latheef Farook August this year marks the sixth anniversary of the genocide of Rohingya Muslims…

Ousted PM Imran Khan handed three-year prison term

Forces which divided Pakistan learnt no lesson Imran was also keen on solving the pressing economic…

Kashmir – A historic perspective

By Latheef Farook KASHMIR’S beauty is the stuff of fables. Forested hillsides and lofty glacier-covered peaks…

Pro Gunaratne’s hostility towards Muslims

Represents US-European ,Israeli and Indian anti-Muslim agenda

By Latheef Farook Professor Rohan Gunaratne, self declared authority on terrorism who  remains blind to  …

Niger President Mohamed Bazoum overthrown US-Europe and the UN condemned

Algerian newspaper indicates of UAE role in the coup

By Latheef Farook On Wednesday 26 July 2023, President Mohamed Bazoum  of  the West African Sub-Saharan…

எகிப்தில் மக்களால் ததாிவு தெய்யப்பட்ட ஜனாதிபதி தமாஹமட் முர்ஷி பதவி கவிழ்க்கப்பட்ட பின் இராணுவ ஆட்ெியாளரால் நடத்தப்பட்ட றபா படுதகாலைகலள நிலனவு கூறவுள்ள எகிப்தியர்கள

“செரப்ரனிக்கா இனஒழிப்பு” ெம்பவத்தை நிதனவுகூர்ந்ை சபாஸ்னிய முஸ்லிம்கள் : அசொிக்காவும் ஐரராப்பாவும் அறிந்ைிருந்தும் ைடுக்கத் ைவறிய இனஒழிப்ப

Bosnian Muslims observed “Srebrenica Genocide” Anniversary”

US and Europe knew but refused to prevent the genocide

By Latheef Farook Early this month Bosnian Muslims observed the twenty eighth  anniversary of the genocide…

சிரியா ஜனாதிபதி அஸாத் தனது நாட்டு மக்கள் மீது புரிந்த போர் குற்றங்களுக்காக அவரை சர்வதேச நீதிமன்றத்தில் நிறுத்தும் கனடாவும்; நெதர்லாந்தும்

US-Europe backed Israeli war crimes in Jenin

Arab Dictators were willing complicits

By Latheef Farook Israel, an artificial  state created on Palestinian lands by means of killings, massacres…

Condemnations of Israeli violence steeped in hypocrisy

Given US,British, EU and Arab dictators doing nothing to stop them

By Latheef Frook Cars set ablaze by Israeli settlers, in the area of Lubban al-Gharbi in…

Israel celebrated its independence Day in Colombo

The question is who gave them independence?

 Latheef Farook. Israel celebrated its   independence day in Colombo on Monday June 5.    This is sheer…

ப ொஸ்னியொ, ப ொச ொச ொ, ஆப் ொனிஸ்தொன், ஈரொக், ிொியொ, லி ியொ இப்ச ொது சூடொன், இந்த ொிச யில் அடுத்து நிசைகுசையவுள்ள முஸ்லிம் நொடு ொ ிஸ்தொனொ?????

Is Pakistan the next Muslim country  to be destabilized?

After Bosnia, Kosovo,  Afghanistan, Iraq,Syria,Libya and now Sudan.

Will Pakistan be the next Muslim country for destruction after Bosnia, Kosovo, Afghanistan, Kuwait,Iraq,Syria,Libya and now…

இஸ்ரேலின் வன்முறை மிக்க வேலாறை திாிபு படுத்திக் கூைி தன்றைத் தாரை ரகலிக்குள்ளாக்கிய ஐரோப்பிய யூைியன் தறலவர்

Dissolve Muslim political parties as they have miserably failed the community By Latheef Farook

The mood among the Muslim community, in the aftermath of the disgusting gold-and-mobile-phone smuggling involving Muslim…