இலங்கை அரசியல் வங்குரோத்துக்கு ACJU தலைவர் முட்டுக்குடுக்கின்றாரா? #ரிஸ்விமுப்தியின் “பயானுக்கும்”, கடந்தகால செயற்படுகளுக்கும் விளக்கம் கொடுக்கும் #ஹைதர்அலி! நல்லாட்சியில் இலங்கை முஸ்லிம்கள் பட்ட துன்பங்களுக்கு நிம்மதியாக, நிவாரணியாக, நாம் கையேந்தி கண்ணீருடன் கேட்ட துஆவை அல்லாஹ் அங்கீகரித்து சிறந்த ஒருவரை (கோட்டாபய) எமக்கு ஜனாதிபதியாக அல்லாஹ் தந்திருக்கிறான் என்ற ஜும்மா பயான் மூலம் ஏற்கனவே இலங்கை முஸ்லிம்களிடம் பெரும் சர்ச்சைக்குள்ளாகி இருந்த #ரிஸ்விமுப்தி அவர்கள் அண்மையில் மற்றுமொரு ஜும்மா பயானில் பேசிய விடயங்கள் மீண்டும் பலரிடம் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி உள்ளதாக சமூகவலைத்தளங்களில் விமர்சனங்கள் பதிவாகி வருகிறது. இந்நிலையில் #ஹைதர்அலி என்பவர் சமூகவலைத்தளம் ஊடாக #ரிஸ்விமுப்திக்கு வழங்கிய விளக்கமே இதுவாகும்.

இலங்கை அரசியல் வங்குரோத்துக்கு ACJU தலைவர் முட்டுக்குடுக்கின்றாரா? #ரிஸ்விமுப்தியின் “பயானுக்கும்”, கடந்தகால செயற்படுகளுக்கும் விளக்கம் கொடுக்கும் #ஹைதர்அலி! நல்லாட்சியில் இலங்கை முஸ்லிம்கள் பட்ட துன்பங்களுக்கு…

விலாடிமிர்புடினை யுத்தக்குற்றவாளி எைக்கூறும் ஜ ா னைடை்.

உக்ரேனில் ர ோே்ததோடுத்தமைக்கோக ேஷ் ய ஜனோதி தி விலோடிமிே்புடிமன யுத்தக்குற்றவோளி எனக்கூறுகின் றோே்அதைேிக்க ஜனோதி தி ரஜோ ம டன்.…

யெமன் அகதிகளை நேரில் யென்று பார்ளையிட்ட பிரபல ய ாலிவூட்ேட்ெத்திரம் ஏன் ஜலினா நஜால

பிரபல ஹ ொலிவூட்திரரப்பட நடிரை ஏன் ஜலினொ ஜஜொலி ஒரு கிறிஸ் தவர். இருப்பினும்அவர்யுத்தத்தொல் பொதிை்ைப்பட்ட ஹெமன் மை்ைள் அனுபவிை்கும் துன்…

சவூதியில் ஒரே நாளில் 81 ரேருக்கு மேணதண் டனை நினைரேை்ைே்ேட்டனம இஸ் லாத்திை் ேண் புகனள சினதக்கும் வேறும் காட்டுமிோண் டித்தைம்

லத்தீே்ோரூக் உலகில் சர்வாதிகாரத்தன்மை மிக்க நாடுகளில் ஒன் றான சவூதி அரரபியா 2022 ைார்ச்12ல் ஒரர நாளில் 81 ரேருக்கு ைரணதண்…

ஈரானைஅச்சுறுத்தும்வனையில்வனைகுடா நாடுைைிை் இஸ் ரரலுடைாை உறவுைை்அதிைரிப்பு : ரவண் டத்தைாத பிரச்சினைனை ரவண் டி நிற்கும் எண் ணணை் ரேை்மார்ைை்

அபுதாபியிலும் பஹ் ரேனிலும்உள்ள வளளகுடா ரேக்மாே்கள் இஸ் ரேல் ஜனாதிபதி ஐசாக்எே்ஸஸாக், பிேதம மந்திேி நப்டாலி ஸபனட்அகிர ாளே ஸசங்கம்பளம்விேித்து வேரவற்றுள்ளனே்.…

குடுமி வைக்கும் பிராமண மாணவர்கள்… HIJAB | BJP | TamilNadu Supports Hijab

குடுமி வைக்கும் பிராமண மாணவர்கள்… HIJAB | BJP | TamilNadu Supports Hijab

இஸ் ரேலை ஒரு இனவாத நிறவவறி நாடாக முத்திலே குத்தியது சே்வரதச மன்னிப்புச்சலப

லண் டனை தளமாகக்ககாண் டு கெயற்படும் மைித உரினம அனமப்பாை ெர்வததெ மை்ைிப்புெ்ெனப 2022 கபப்ரவரி முதலாம் திகதி கவளியிட்டுள்ள 211…

திருக ோணமலைஷண் மு ோ இந்து ் ை்லூரி ்குள் இந்துத்வோ இனவோதம்ஊடுறுவி உள்ளதோ?

திருக ோணமலையிை் உள்ள அரசோங் போடசோலையோனஷண் மு ோ இந்து ம ளிர் ை்லூரி அதிபர்லிங்க ஷ் வரி அங்கு ற்பி…

பெெ்ரவரி 4 சுதந்திர தினம் : இந்த நாட்டின் பெயற்திறன் களை மதிெ்பீடு பெய்யும் நாைாகவும் அளமய வவண் டும

லத்தீெ்ொரூக் இலங்கையின் 74வது சுதந்திர தினம் பெெ்ரவரி மாதம் நான்ைாம் திைதி பைாண் டாடெ்ெடுகின் றது. பவளிநாடுைளின் பிடியில் இருந்து நாடு…

ஹரம்அல்ஷரீபுடனான யூதர்களின் பிணைப்புக்கணள புறக்கைித்து, அதன் வரலாற்று ரீதியான மாற்றமணடயாத நிணலப்பாட்ணட நிணலநிறுத்தும்வணகயிலான தீர்மானங் கணள நிணறவவற்றியுள்ள ஐக்கிய நாடுகள் சணப

இம்மாத முற்பகுதியில் டிசம்பர்மாதம் ஐந்தாம் திகதி ஐக்கிய நாடுகள் பபாதுச் சபபயில்மூன்று தீர்மானங்கள் நிபறவேற்றப்பட்டுள்ளன. அரபியில்ஹரம்அல் ஷரீப்என அபைக்கப்படும் ேளாகத்துடனான யூதர்களின்…