ஹரம்அல்ஷரீபுடனான யூதர்களின் பிணைப்புக்கணள புறக்கைித்து, அதன் வரலாற்று ரீதியான மாற்றமணடயாத நிணலப்பாட்ணட நிணலநிறுத்தும்வணகயிலான தீர்மானங் கணள நிணறவவற்றியுள்ள ஐக்கிய நாடுகள் சணப

இம்மாத முற்பகுதியில் டிசம்பர்மாதம் ஐந்தாம் திகதி ஐக்கிய நாடுகள் பபாதுச் சபபயில்மூன்று தீர்மானங்கள் நிபறவேற்றப்பட்டுள்ளன. அரபியில்ஹரம்அல் ஷரீப்என அபைக்கப்படும் ேளாகத்துடனான யூதர்களின்…

விற்றுத்தீர்க்கப்பட்ட முஸ் லிம் பாராளுமன் ற உறுப்பினர்களும், நிர்க்கதியான முஸ் லிம்களும் லத்தீப்பாரூக

முஸ் லிம் காங்கிரஸ் ப ான் ற ப யர்பகாண் ட கட்சிகளுக்கு வாக்களி ் தை இனிபமல் நிறுை்திக்பகாள்ள பவண்…

சகலரும் மனிதர்கள், சகலரும் சமமானவர்கள் சர்வதேச மனித உரிமைகள் தினம் மார்கழி 10

அப்துல் அஸீஸ், பிராந்திய இணைப்பாளர். இலங்கை மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழு, கல்முனை. மனித உரிமைகளின் வரலாறு மனித உரிமைகளின் வரலாறு ஆயிரக்கணக்கான…

1947 நவம்பர்29. பலஸ் தீனத்தத துண் டாடும் ஐக்கிய நாடுகள் தீர்மானம் நிதைவவை்ைம் : நீதி மரணித்தது : அராஜகம் ததலவிரித்தாடியது : ஐக்கிய நாடுகள் அதன் ஆன் மாதவ இழந்தது.

மனிதர்கள் மத்தியில் ஒருமாணிக்கமாகவாழ்ந்தஊடகத் துறை ஜாம்பவான் கானமைல்நாதன் லத்தீப் பாரூக்

முஸ்லிம் உலகம் முழுவதும் கண்டனத்துக்குஆளாகிஉள்ளசவூதிஅரேபியாவின்இசைநிகழ்வும் பேஷன் ஷோவும் – லத்தீப் பாரூக்

ஆளும் கட்சிக்குள் பூசல் உச்சம் | பசில் ராஜபக்ஷவை பகிரங்கமாக வெளுத்து வாங்கிய அமைச்சர் விமல் வீரசன்ச

ஆளும் கட்சிக்குள் பூசல் உச்சம் | பசில் ராஜபக்ஷவை பகிரங்கமாக வெளுத்து வாங்கிய அமைச்சர் விமல் வீரசன்ச

விசாரணைகள்எதுவும்இன்றியேமரணம்அடைந்தஅமெரிக்கயுத்தக்குற்றவாளிகொலின்பவல் ஈராக்கைபலிபீடமாகமாற்றஜோர்ஜ்புஷ்ஷுக்குஉதவியவர் லத்தீப்பாரூக்

அமெரிக்காவின்முன்னாள்இராஜாங்கச்செயலாளராகவும், அமெரிக்ககூட்டுப்படைகளின்தலைவராகவும்பணியாற்றியஜெனரல்கொலின்பவல் 2021 அக்டேமாபர் 18 திங்கள்கிழமையன்றுகாலமானார். அவரதுமரணம்குறித்துயுத்தவெறிகொண்டஅரசியல்வாதிகளால்பெரும்கவலையும், அவரதுவீரச்செயல்கள்பற்றியபுகழாரங்களும்வெளியிடப்பட்டன. ஆனால்நடுநிலைகொண்டபத்திஎழுத்தாளர்கள்அவரைஒருயுத்தக்குற்றவாளியாகவேவர்ணித்துள்ளனர். 2003ல்அமெரிக்காதலைமையில்ஈராக்மீதுநடத்தப்பட்டஆக்கிரமிப்புமற்றும்அதனைத்தொடர்ந்துஇலட்சக்கணக்கானஅப்பாவிஈராக்மக்கள்கொல்லப்பட்டமைஎன்பனவற்றுக்காகவேஅவர்ஒருயுத்தக்குற்றவாளியாககருதப்படுகின்றார். ஈராக்கைஅழிப்பதன்மூலம்இஸ்ரேலைபாதுகாப்பானதாகமாற்றும்சியோனிஸநிகழ்ச்சிநிரலைஅரங்கேற்றியவர்தான்கொலின்பவல். முன்னாள்அமெரிக்கஜனாதிபதிஜோர்ஜ்புஷ்ஜுனியர்ஈராக்கைஆக்கிரமிக்கத்திட்டமிட்டார். அப்போதுஈராக்பெரும்பாலும்அபிவிருத்திகண்டஎண்ணெய்வளம்மிக்கஒருசெல்வந்தநாடாகஇருந்தது. பாரியஅழிவுதரும்ஆயதங்களைஈராக்தன்வசம்வைத்துள்ளதாகஒருபொய்யானகுற்றச்சாட்டைமுன்வைத்துதான்இந்தப்படையெடப்புநடத்தப்பட்டது. இதுஒருவடிகட்டியபொய். ஆனால்அந்தப்பொய்யின்மூலம்லட்சக்கணக்கானஅப்பாவிஈராக்மக்களின்உயிர்களுக்குஉலைவைக்கப்பட்டது.…

போதும்போதும்என்றாகிவிட்டதுமுஸ்லிம்களைஇனிமேலாவதுநிம்மதியாகவாழவிடுங்கள்

இதுகொழுந்துவிட்டுஎரியும்தேசியபிரச்சினைகளைத்தீர்க்கவேண்டியநேரம்: மக்கள்துன்பங்களுக்குதீர்வுகாணவேண்டியநேரம்: முஸ்லிம்திருமணமற்றும்விவாகரத்துசட்டங்களையும்குவாஸிநீதிமன்றங்களையும்சீர்திருத்துவதல்லஇன்றையதேவை லத்தீப்பாருக் 1948ல்இலங்கைசுதந்திரம்அடைந்தகாலப்பகுதியில்பொருளாதாரமற்றும்அரசியல்ஸ்திரப்பாட்டுக்கும், இனநல்லுறவுக்கும்சமாதானத்துக்கும்மின்னும்உதாரணமாகத்திகழ்ந்தஒருநாடுஎன்பதுஎல்லோரும்அறிந்ததே. ஆனால்இன்றுஅதுஒருஊழல்மிக்கதேசமாகவும்தவறாகமுகாமைத்துவம்செய்யப்படும்ஒருதேசமாகவும்பொருளாதாரசரிவைவிரைவில்எதிர்நோக்கிஉள்ளதேசமாகவும்மாறிவிட்டது. நமதுநாடுஇன்றுஉணவுநெருக்கடிஉற்படபல்வேறுவிதமானநெருக்கடிகளுக்குமுகம்கொடுத்துவருகின்றது. மில்லியன்கணக்கானமக்களைஇதுபெரும்நெருக்கடிநிலைக்குத்தள்ளிஉள்ளது. இந்தத்தேசியப்பிரச்சினைகளுக்குத்தீர்வுகாணும்வழிவகைகளைஆராய்வதுதான்இன்றையகாலத்தின்தேவையாகும். அதைவிட்டுவிட்டுஇவ்வாறானஒருகாலகட்டத்தில்ஏற்கனவேபலதொந்தரவுகளைச்சந்தித்துள்ளமுஸ்லிம்சமூகத்தின்; விவாகமற்றும்விவாகரத்துச்சட்டம்அவற்றோடுதொடர்புடையகுவாஸிநீதிமன்றங்கள்என்பனவற்றைஅவசரஅவசரமாகமாற்றம்செய்வதற்குஎடுக்கப்பட்டுவருகின்றநடவடிக்கைகள்ஏன்என்பதுதான்பெரும்புதிராகஉள்ளது. இந்தநாட்டில் 1200 வருடங்களுக்கும்மேலாகஅமைதியாகவும்நல்லிணக்கத்தோடும்வாழ்ந்தஒருசமூகம்தான்முஸ்லிம்சமூகம். நாடுசுதந்திரம்அடைந்தபிறகுஅரசியல்வாதிகள்மக்களைஏமாற்றிஆட்சியைக்கைப்பற்றஇனவாதத்தைஒருஆயுதமாகபாவிக்கும்நிலைஏற்பட்டவரைக்கும்முஸ்லிம்கள்,அமைதியாகவும்இணக்கப்பாட்டோடும்தான்வாழ்ந்துவந்தனர்.…

ஆப்கானிஸ்தானில் தமது செல்வாக்கை நிலைநிறுத்த மீண்டும் அதிகாரப் போட்டிக்குத் தயாராகும் பிராந்திய சக்திகள் – லத்தீப் பாரூக்

ஆகஸ்ட் 26ம் திகதி வியாழக்கிழமை ஆப்கானிஸ்தான் தலைநகர் காபுலில் உள்ள விமான நிலையத்தில் இடம்பெற்ற குண்டு வெடிப்புத் தாக்குதலுக்கும் தமக்கும் எவ்வித…